การเช่าซื้อรถยนต์ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีกรรมสิทธิ์หรือไม่

ในสภาพสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่ในการซื้อขายกันนั้น หากเป็นของที่มีราคาค่างวดมาก คู่สัญญามักจะทำทำสัญญาในรูปแบบการเช่าซื้อมากกว่า  เพราะว่าไม่ต้องนำเงินไปจ่ายเป็นก้อนๆ ในการซื้อสิ่งของนั้นๆ   วันนี้ผมจึงจะให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการทำสัญญาเช่าซื้อว่าเป็นประการใด ใครเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าซื้อได้บ้าง

การเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซื้อเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า  และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์นั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นงวดเท่านั้นเท่านี้คราว

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ  เป็นโมฆะ

ยกตัวอย่างเช่น การที่เราทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวที่เราเช่าซื้อมานั้นยังคงเป็นของบริษัทหรือห้างร้านนั้นๆ  จนกว่าเราในฐานะผู้เช่าซื้อจะชำระเงินตามจำนวนงวดที่เราได้ตกลงผ่อนชำระให้แก่บริษัทหรือห้างร้าน   เมื่อเราในฐานะผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินตามจำนวนงวดที่ได้ตกลงจนครบ  กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวจึงตกเป็นของเราในทันทีเมื่อชำระจนครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้

แล้วใครละครับที่สามารถให้เช่าซื้อได้บ้างมีความจำเป็นหรือไม่ว่าห้างร้านหรือบริษัทเหล่านั้นจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อก่อน หากว่าขณะทำสัญญาเช่าซื้อบริษัทห้างร้านเหล่านั้นยังไม่มีกรรมสิทธิ์จะสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับเราได้หรือไม่  ซึ่งวันนี้ผมจะมาให้คำตอบ

บุคคลผู้มีอำนาจให้เช่าซื้อได้ ประการแรกจะต้องเป็น  “เจ้าของทรัพย์” ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันที่ให้เช่าซื้อ และ หมายความรวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตโดยชอบด้วยกฎหมาย

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ไปเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากบริษัทของผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ซึ่งยังผ่อนชำระยังไม่หมด     นำมาทำสัญญาเช่าซื้อกับเรามีปัญหาว่าสามารถก็ทำได้ไม่  คำตอบคือบริษัทหรือห้างร้านต่างสามารถนำรถยนต์คันดังกล่าวมาทำสัญญาเช่าซื้อกับเราได้เพราะว่า  เจ้าของทรัพย์ หมายความรวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเอง ประกอบการที่เราทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมจะโอนไปยังผู้เช่าซื้อในอนาคตนั้นเอง   เพราะฉะนั้นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆยังหาจำต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในขณะนั้นให้แก่เรา   เพียงแต่เมื่อเราชำระค่างวดครบถ้วนแล้ว   บริษัทและห้างร้านต่างๆพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่เรา

แสดงให้เห็นว่าผู้ให้เช่าซื้อแม้ในขณะนั้นจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อในทรัพย์สินนั้นได้  แต่ต้องปรากฎว่าผู้ให้เช่าซื้อคนดังกล่าวจะต้องได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตโดยชอบ  สัญญาเช่าซื้อที่ทำขึ้นนั้นสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะ  อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่  6862/2550 และคำพิพากษาฎีกาที่ 7404/2547

Be Sociable, Share!